نظام مهندسی

۶ نکات مهم ضوابط پارکینگ ها

ضوابط پارکینگ ها

همان طور که باید بدانیم شهرداری تهران برای احداث و تامین پارکینگ ها قوانین و شرایطی دارد، که طراحی و تامین جایگاه ماشین ها، در پارکینگ ها بر اساس ضوابط صورت می گیرد.

اجرای ضوابط شهرداری تهران برای طراحی و تامین پارکینگ برای همه ی ساختمان ها و در همه ی پهنه ها لازم می باشد.

و همچنین دسترسی زیرزمین به پارکینگ و پارکینگ به طبقات باید دسترسی مستقیم مانند پله و آسانسور، موجود باشد.

پارکینگ مزاحم از اسمش پیداست که تنها با خروج از محدوده پارکینگ، امکان مزاحمت تردد خودرویی را ایجاد می کند، به این منظور است که طراحی پارکینگ مزاحم باید به شکل یک به یک پشت سر هم صورت گیرد.

و البته این را هم باید بگوییم که طراحی و تامین پارکینگ مورد نیاز برای اماکن ها متفاوت است. و براساس کاربری مورد نظر تعیین می شود.

انواع پارکینگ

 • پارگینگ باز (از اسمش پیداست که فاقد سقف هستند)
 • پارکینگ بسته (به هر پارکینگی که سقف داشته باشد، پارکینگ بسته می گوییم)
 • پارکینگ مکانیزه (پارکینگ هایی که فاقد طبقات بوده، و خودرو بدون حضور راننده به وسیله تجهیزات مکانیزه، کنترل و در محل خود جای می گیرند)

ضوابط پارکینگ ها

در این مقاله سعی بر این است که انواع چیدمان ماشین ها را بر اساس نوع پارکینگ برایتان توضیح بدهیم. پس در ادامه با پورتال جامع مهندسین ایران همراه باشید.

انواع گروه بندی پارکینگ ها

۱. گروه بندی پارکینگ ها

 • پارکینگ کوچک : دارای تامین حداقل سه محل توقف خودرو
 • پارکینگ متوسط : دارای تامین چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو
 • پارکینگ بزرگ : دارای تامین بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو
 • پارکینگ عمومی : بر اساس مساحت پارکینگ
✔ حتما بخوانید:  کتاب و منابع و نحوه مطالعه آزمون‌ نظام مهندسی

ضوابط پارکینگ ها

۲. شیب رمپ

 • پارکینگ کوچک : شیب ۱۷% برای حداکثر سه محل توقف خودرو امکانپذیر است.
 • پارکینگ متوسط : شیب ۱۵% چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو امکانپذیر است.
 • پارکینگ بزرگ : شیب ۱۵% بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو امکانپذیر است.
 • پارکینگ عمومی : شیب ۱۷% کمتر از ۲۰ متر طول و همچنین شیب ۱۶% با بیش از ۲۰ متر طول امکانپذیر است.

۳. عرض رمپ

 • پارکینگ کوچک : عرض رمپ (حداقل ۳ متر) برای سه محل توقف خودرو امکانپذیر است.
 • پارکینگ متوسط : عرض رمپ (حداقل ۳/۵ متر) برای چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو امکانپذیر است.
 • پارکینگ بزرگ : عرض رمپ (حداقل ۵ متر) با بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو امکانپذیر است.
 • پارکینگ عمومی : عرض رمپ (حداقل ۵ متر) برای طول کمتر از ۲۰ متر و یا بیش از ۲۰ متر طول امکانپذیر است.

ضوابط پارکینگ ها

نکته!

طبق ضوابط شهرداری تهران طول زمین هایی که بیش از ۲۰ متر می باشد را می توان ۲ درب جهت تامین پارک خودرو طراحی شود و همچنین عرض رمپ ها، بستگی به تعداد ماشین ها، در رفت و برگشت دارد.

۴. ارتفاع مفید پارکینگ ها

ارتفاع مفید پارکینگ، فاصله از کف تمام شده پارکینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تأسیساتی می باشد.

ارتفاع مفید مجاز “پارکینگ های خصوصی” حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو مترو ده سانتی متر (۲/۱۰ متر) است.

تبصره: فقط در پارکینگ های کوچک خصوصی در صورتی که ورودی و خروجی سواره و پیاده از هم جدا باشد می توانید حداقل ارتفاع آزاد درب ورودی -خروجی سواره را یک متر و نود و پنج سانتی متر (۱/۹۵ متر) در نظر بگیرید. در غیر اینصورت حداقل ارتفاع الزامی (۲/۱۰ متر) خواهد بود.

 • پارکینگ های کوچک: ارتفاع مفید مجاز حداقل دو متر و بیست سانتی متر (۲/۲۰ متر) است.
✔ حتما بخوانید:  آزمون نظام مهندسی (سوالات متداول)

در صورتی که در پارکینگ های کوچک، فقط یک پارک معلول هم داشته باشیم، ارتفاع سرگیر (۲/۴۰ متر) خواهد بود.

 • پارکینگ متوسط : ارتفاع مفید مجاز حداقل دو متر و چهل سانتی متر (۲/۴۰ متر) است.
 • پارکینگ بزرگ : ارتفاع مفید مجاز حداقل دو متر و چهل سانتی متر (۲/۴۰ متر) است.
 • پارکینگ عمومی : حداقل ارتفاع مفید مجاز ورودی و خروجی دو متر و چهل سانتی متر (۲/۴۰ متر) است.

۵. چیدمان ماشین ها در پارکینگ ( ستون های فلزی و بتنی ۳۰ *۳۰ )

نکته!

طول همه ی ماشین ها برای جلو و عقب کردن در پارکینگ به ۵ متر فضای مفید با چرخش ۹۰ درجه نیاز است. و همچنین اگر تمام شرایط مرتبط با پارکینگ رعایت شود، می توان ماشین ها را با زاویه ۴۵ درجه هم در نظر گرفت.

اگر فرض بر این بگیریم که ماشین ها برای پارک کردن ( بین دو ستون ) یا ( بین دو دیوار) ستون ۳۰*۳۰ چیدمان بشند، به چند روش وجود دارد:

 • (بین دو ستون یا بین دو دیوار) یک خودرو ۳ متر عرض نیاز است.
 • (بین دو ستون یا بین دو دیوار) دو خودرو ۵ متر عرض نیاز است.
 • (بین دو ستون یا بین دو دیوار) دو خودرو ۷/۵ متر عرض نیاز است.

توجه!

تمامی ماشین ها به رعایت حداقل ۵*۵ متر فضای گردشی ۹۰ درجه خودرو الزامی است.

ضوابط پارکینگ ها

بین ستون و دیوار کنار ستون، اگر راهرو وجود داشته باشد:

 • ( از لبه دیوار تا لبه ستون ) یک خودرو ۲/۷۵ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه دیوار تا لبه ستون ) دو خودرو ۴/۷۵ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه دیوار تا لبه ستون ) یک خودرو ۷/۲۵ متر عرض نیاز است.

بین ستون و دیوار کنار ستون، اگر ماشین وجود داشته باشد:

 • ( از لبه دیوار تا لبه ستون ) یک خودرو ۲/۸۵ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه دیوار تا لبه ستون ) دو خودرو ۴/۸۵ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه دیوار تا لبه ستون ) سه خودرو ۷/۳۵ متر عرض نیاز است.
✔ حتما بخوانید:  منابع آزمون نظام مهندسی 1401

بین ستون وراهرو کنار ستون، اگر راهرو وجود داشته باشد:

 • ( از لبه ستون تا لبه راهرو ) یک خودرو ۲/۵ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه ستون تا لبه راهرو ) دو خودرو ۴/۵ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه ستون تا لبه راهرو ) یک خودرو ۷ متر عرض نیاز است.

بین ستون و راهرو کنار ستون، اگر ماشین وجود داشته باشد:

 • ( از لبه ستون تا لبه راهرو ) یک خودرو ۲/۶۰ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه ستون تا لبه راهرو ) دو خودرو ۴/۶۰ متر عرض نیاز است.
 • ( از لبه ستون تا لبه راهرو ) سه خودرو ۷/۱۰ متر عرض نیاز است.

پارک اتوبوسی

 • برای یک خودرو ۲/۵ متر عرض و ۶ متر طول نیاز است.
 • برای دو خودرو پشت سر هم ۲/۵ متر عرض و ۱۲ متر طول نیاز است.
 • برای سه خودرو پشت سر هم ۲/۵ متر عرض و ۱۸ متر طول نیاز است.

ضوابط پارکینگ ها

پارک معلول

 • برای یک خودرو (آکس تا آکس ستون) ۳/۵ متر عرض و (بین دو دیوار) ۴ متر عرض نیاز است.
 • برای دو خودرو (آکس تا آکس ستون) ۷/۵ متر عرض و (بین دو دیوار) ۸ متر عرض نیاز است.
 • برای سه خودرو (آکس تا آکس ستون) ۱۱/۵ متر عرض و (بین دو دیوار) ۱۲ متر عرض نیاز است.

۶. چیدمان ماشین ها در پارکینگ ( ستون های فلزی و بتنی ۵۰*۵۰ )

زمانی که ستون ها بزرگتر از ۵۰ سانت باشد، دیگر آکس به آکس مهم نیست بلکه دهانه ستون ها ملاک می باشد.

 • برای یک خودرو حداقل دهانه فضای مفید ۲/۵۰ سانتی متر عرض نیاز است.
 • برای دو خودرو حداقل دهانه فضای مفید ۴/۵۰ سانتی متر عرض نیاز است.
 • برای سه خودرو حداقل دهانه فضای مفید ۴/۵۰ سانتی متر عرض نیاز است.

نکات ضروری که باید بدانیم:

تعداد ماشین در هر طبقه تعیین کننده ی نوع پارکینگ کوچک، متوسط، بزرگ و عمومی در آن طبقه می باشد.

✔ حتما بخوانید:  منابع آزمون نظام مهندسی 1400

اگر تعداد پارکینگ گفته نشود! واحد های کمتر از ۱۵۰ متر مربع یک پارکینگ، و واحد های ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر مربع دو پارکینگ، و همچنین واحدهای بیشتر از ۲۵۰ متر مربع سه پارکینگ نیاز دارند. ( در آزمون نظام مهندسی، هر واحد ۱ جای پارک)

 

منبع: engineerplus

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.