مصالح ساختمانی

وزن مخصوص مصالح

در این بخش وزن مخصوص مصالح بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان درج شده است. شما می توانید با مراجعه به پورتال جامع مهندسین ایران همیشه اطلاعات وزن مخصوص مصالح ساختمانی را در دسترس داشته باشید.

جدول وزن مخصوص مصالح

در جدول زیر جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان آمده است:
۱. وزن مخصوص فلزات
۲. وزن مخصوص مایعات
۳. وزن مخصوص گازها
۴. وزن مخصوص چوب ها
۵. وزن مخصوص سنگ های طبیعی
۶. وزن مخصوص آجرها و بلوک های ساختمانی
۷. وزن مخصوص ملات ها
۸. وزن مخصوص بتن ها
۹. وزن مخصوص سنگ دانه ها و پرکننده ها
۱۰. وزن مخصوص بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمان
۱۱. وزن مخصوص بنائی با آجر و بلوک
۱۲. وزن مخصوص پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی
۱۳. وزن مخصوص پوشش های سقف

جدول وزن مخصوص مصالح

جدول وزن مخصوص مصالح ساختمانی

طبقه بندیشرحکیلوگرم بر متر مکعب
فلزاتآلومینیم۲۷۰۰
فلزاتآهن خام خاکستری۷۲۰۰
فلزاتآهن خام سفید۷۷۰۰
فلزاتچدن۷۲۰۰
فلزاتفولاد نرم۷۸۵۰
فلزاتسرب۱۱۴۰۰
فلزاتمس۸۹۰۰
فلزاتبرنز۸۵۰۰
فلزاتروی۷۲۰۰
فلزاتقلع۷۲۰۰
فلزاتنیکل۸۸۰۰
فلزاتآنتیموان۶۷۰۰
فلزاتآرسنیک۵۷۰۰
فلزاتکرم۶۹۰۰
فلزاتبرنج ریخته شده۸۸۰۰
فلزاتمنیزیم۱۷۰۰
فلزاتمنگنز۷۰۰۰
فلزاتبیسموت۹۸۰۰
فلزاتجیوه۱۳۶۰۰
فلزاتپلاتین۲۱۴۰۰
فلزاتطلا۱۹۳۰۰
مایعاتآب۱۰۰۰
مایعاتلجن۱۱۰۰
مایعاتاتر۸۰۰
مایعاتالکل۸۰۰
مایعاتنفت۷۰۰
مایعاتبنزین۸۰۰
مایعاتگلیسیرین۱۲۵۰
مایعاتروغن دانه۱۰۰۰
مایعاتروغن موتور۱۰۰۰
مایعاتنفت چراغ۸۰۰
مایعاتاسید سولفوریک۱۶۰۰
مایعاتاسید نیتریک۱۵۰۰
مایعاتاسید کلریدریک۱۲۰۰
مایعاتقیر ذغال سنگ۱۲۰۰
مایعاتشیر۱۰۰۰
مایعاتروغن نباتی۱۰۰۰
گازهااستیلن۱.۷۷
گازهااکسید دو کربن۱.۲۵
گازهاانیدرید کربنیک۱.۹۶۴
گازهاگاز روشنایی۰.۵۶
گازهاهوای خشک۱.۲۹۳
گازهاهوای مرطوب۱.۳
گازهااکسیژن۱.۴۲۹
گازهاازت۱.۲۵۴
گازهاهیدروژن۰.۰۸۹
چوب هازربین۶۰۰
چوب هازبان گنجشک – ون۷۱۰
چوب هاراش۶۷۰
چوب هاداغداغان – تا دانه۶۵۰
چوب هاگلابی وحشی – خوج۷۵۰
چوب هاخرمندی۷۵۰
چوب هاتوسکا ییلاقی۵۸۰
چوب هاتوسکا قشلاقی۵۴۰
چوب هاتبریزی۴۱۰
چوب هاشیردار۶۴۰
چوب هاافرا – پلت۵۳۰
چوب هابیدمشک۵۲۰
چوب هابلوط – بلندمازو۸۵۰
چوب هانارون – اوجا۶۴۰
چوب هاانجیری – چوب آهن۸۰۰
چوب هاآزاد۷۰۰
چوب هازیتون۸۵۰
چوب هاسرخدار۵۹۰
چوب هاچنار – سفیدار – عرعر۵۰۰
چوب هاسفید پلت۴۰۰
چوب هاسیاه بید۴۵۰
چوب هاسیب۶۵۰
چوب هاشب خسب – درخت ابریشم۴۸۰
چوب هاشمشاد۹۰۰
چوب هاگردو۶۵۰
چوب هاگلابی۶۴۰
چوب هاگوجه جنگلی۷۰۰
چوب هاگیلاس جنگلی۷۳۰
چوب هالرگ۴۳۰
چوب هاکرات – لیلکی۶۴۰
چوب هاملج۶۳۰
چوب هامرس – ممرز۷۰۰
چوب هانمدار۵۳۰
چوب هاکاج۶۰۰
چوب هاصنوبر۶۰۰
چوب هاشربین – کاج سیاه۵۰۰
سنگ های طبیعیگرانیت۲۸۰۰
سنگ های طبیعیدیوریت – گابرو۳۰۰۰
سنگ های طبیعیبازالت – ملافیر۳۰۰۰
سنگ های طبیعیکفسنگ (توف)۲۰۰۰
سنگ های طبیعیسنگ های آذرین ماگماتیک۲۸۰۰
سنگ های طبیعیسنگ های آتشفشانی۲۸۰۰
سنگ های طبیعیتوف های آتشفشانی۱۶۰۰
سنگ های طبیعیتراورتن۲۵۰۰
سنگ های طبیعیگنایس۲۸۰۰
سنگ های طبیعیشیست۲۸۰۰
سنگ های طبیعیماسه سنگ۲۷۰۰
سنگ های طبیعیمارل۲۳۰۰
سنگ های طبیعیسنگ آهک متخلخل۲۰۰۰
سنگ های طبیعیسنگ آهک آبی۲۴۰۰
سنگ های طبیعیسنگ آهک سخت۲۷۰۰
سنگ های طبیعیدولومیت۲۸۰۰
سنگ های طبیعیسنگ مرمر۲۷۰۰
سنگ های طبیعیتخته سنگ های رسی۲۶۰۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری)۱۷۰۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال)۱۳۰۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر ماسه آهکی متخلخل۱۴۵۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر ماسه آهکی توپر۱۸۰۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر نسوز۱۸۵۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر ضد اسید۲۰۰۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر شیشه ای مجوف۱۲۵۰
آجرها و بلوک های ساختمانیآجر مجوف۶۰۰
آجرها و بلوک های ساختمانیبلوک سیمانی۹۰۰ – ۱۳۰۰
ملات هاملات ماسه آهک۱۸۵۰
ملات هاملات ماسه سیمان و آهک (باتارد)۲۰۰۰
ملات هاملات ماسه سیمان۲۱۰۰
ملات هاملات گچ۱۳۰۰
ملات هاملات خاک نسوز۱۹۰۰
ملات هاکاهگل۱۶۰۰
ملات هاملات گچ و خاک۱۶۰۰
ملات هاملات گل۲۰۰۰
بتن هابتن با شن و ماسه معمولی۲۴۰۰
بتن هابتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی۲۵۰۰
بتن هابتن با سرباره کوره آهن گدازی۱۷۵۰
بتن هابتن های سبک هوادار و گازی۶۰۰
بتن هابتن با سنگ دانه سبک۱۰۰۰ – ۱۸۰۰
بتن هابتن اسفنجی۵۰۰ – ۹۰۰
بتن هابتن با خرده آجر۱۷۰۰
بتن هابتن با پوکه معدنی و سیمان۱۳۰۰
بتن هابتن با پوکه صنعتی و سیمان۱۰۰۰ – ۱۸۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاشن خیس۲۰۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاشن خشک۱۷۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاماسه خیس۱۸۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاماسه خشک۱۵۵۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاماسه بادی۱۶۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاک – ماسه – گل رس خیس۲۱۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاک – ماسه – گل رس مرطوب (۵% رطوبت)۱۸۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاک نسوز۸۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هالاشه سنگ۱۴۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاسرباره کوره آهنگدازی۱۵۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاسرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه۱۰۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاپوزولان ها۱۰۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاپوکه معدنی۶۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاپوکه کک۷۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاجوش زغال۱۰۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هازغال سنگ۸۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هازغال چوب (از چوب نرم و سبک)۱۵۰
سنگ دانه ها و پرکننده هازغال چوب (از چوب سفت و سنگین)۲۲۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاخرده آخر۱۵۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاسنگ آهک پخته۷۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاخاکستر کک۷۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاپودر سیمان توده شده و بطور آزاد۱۳۰۰
سنگ دانه ها و پرکننده هاپودر سیمان در کیسه و جا به جا شده۱۸۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانگرانیت ، پورفیت۲۸۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانلاشه آذرین (تراشیت)۲۶۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانماسه سنگ ، لایه سنگ۲۳۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانسنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل)۲۷۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانتراورتن۲۴۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیماناسلیت ، تخته سنگ۲۸۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانسنگ چینی با سنگ های لاشه آهکی توپر۲۵۰۰
بنائی با سنگ های طبیعی و ملات ماسه سیمانسنگ چینی با سنگ توف۲۰۰۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان۱۸۵۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک۱۸۰۰
بنائی با آجر و بلوکآجر کاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی)۱۷۵۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخ ها با ملات پر شود)۲۱۰۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخ ها با ملات پر شود)۲۰۰۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان۸۵۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر نسوز و ملات نسوز۲۰۰۰
بنائی با آجر و بلوکآجرکاری با آجر ضد اسید و ملات قیری۱۹۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیآسفالت۲۲۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیقیر۱۲۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیتخته های سقف پوش آزبستی (آردواز)۲۰۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیورق های موجدار آزبست۱۶۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیلوله های سیمان آزبست۱۸۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیموزاییک سیمانی۲۲۵۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیسنگ موزاییک۲۴۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیآجرفرش با آجر سوراخدار۱۳۵۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیآجرفرش با آجر توپر۱۶۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیرزین اپوکسی بدون فیلر (افزودنی)۱۱۵۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیرزین با مواد معدنی۲۰۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیرزین با فایبر گلاس۱۸۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکف پوش لاستیکی۱۸۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیورق پی وی سی۱۴۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکف پوش پی وی سی۱۷۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیصفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب۸۵۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیشیشه جام۲۵۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیشیشه مسلح۳۰۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکاشی سرامیکی دیواری۱۷۰۰
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانیکاشی سرامیکی کفی۲۱۰۰
پوشش های سقفپوشش شیروانی ها با سفال۷۰
پوشش های سقفگونی قیراندود یک لا۱۰
پوشش های سقفگونی قیراندود دو لا۱۵
پوشش های سقفسقف کاذب با اندود سیمانی۷۵
پوشش های سقفسقف کاذب با اندود گچی۵۰
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا