رپورتاژ آگهی

آیا گسکت اسپیرال وند در ایران تولید می شود ؟

گسکت‌ اسپیرال‌ وند یکی از انواع گسکت نیمه‌فلزی با عملکرد آب‌بندی بسیار بالا و پرکاربرد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد که با ورق نازک فلزی V شکل یا W شکل که فیلر درونی آن غیر فلزی بوده و به صورت مارپیچ انحنا داده شده که هر دو طرف آن جوش داده میشود ساخته میشود.

تولید کننده دانش بنیان گسکت در ایران

شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا با نام اختصاری .A.I.T. Co به منظور تولید تجهیزات ثابت مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کشور در سال ۱۳۸۵ توسط چند تن از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت، پایه‌گذاری و در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید و به عنوان سازنده انواع واشر‌های آب‌بندی (Gasket)  از قبیل گسکت اسپیرال وند فعالیت خود را آغاز نمود.

این شرکت با برنامه ریزی دقیق در تحویل کالا، محاسبه ریز قیمت تمام شده و نظارت مستمر بر تولید مهندسی توانسته است با ارتقاء سطح کیفی محصولات، میزان تقاضای مشتریان را جهت محصولات خود افزایش داده و در مدت کوتاهی نام آتبین ایستا را در لیست سازندگان چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت به ثبت برساند و همچنین این شرکت بعنوان یکی از اعضاء فعال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با کد عضویت ۱۵۸۶ در حال ارائه خدمات ساخت به سایر اعضاء این انجمن میباشد.

اجزاء تشکیل دهنده گسکت‌ اسپیرال‌ وند

فیلر : قسمت میانی گسکت فیلر نام دارد که با تحمل دما و فشار، مقاومت گسکت را بالا می برد. فیلر گسکت اسپیرال وند بیشتر از جنس گرافیت و تفلون می باشد، ولی از جنس های سیلیکون و میکا نیز ساخته می شود.

استریپ: قسمت فنری شکل گسکت اسپیرال وند که اکثرا از جنس استنلس استیل می باشد. همانطور که گفته شد به صورت V شکل پیچیده شده و فشار وارده را تحمل می کند که باعث آب بندی هر چه بیشتر می شود.

رینگ داخلی: این رینگ اکثرا از جنس استنلس استیل یا کربن است یل موجود می باشد که با تحمل فشار ی باال باعث ایجاد مقاومت فشاری در این بخش می شود.

رینگ خارج ی: ای ن ر ینگ نیز اکثرا از جنس استنلس استیل یا کربن استیل موجود می باشد و با نگه داشتن بخش های داخلی گسکت باعث مقاومت هر چه بیشتر آن می شود.

گسکت اسپیرال وند به شکل های DIAMOND- OVAL – PEAR – ABROUND – RECTANGLE نیز ساخته میشود. استاندارد گسکت اسپیرال وند تا سایز ۲۴ اینچ ASME B16.20 میباشد و برای سایزهای بزرگتر از ASME B16.47 در سری های A و B میباشد , در صورت غیر استاندارد بودن گسکت ساخت مطابق استاندارد صورت میگیرد (با در نظر گرفتن تلرانس) طبق استاندارد ASME B16.20 جهت جلوگیری از خوردگی بهتر است متریال استریپ با متریال رینگ داخلی مشابه باشد.

گسکت چطور عمل می‌کند؟

آببندی از اعمال نیرو بر روی سطوح گسکت صورت میگیرد. ایـــن نیـــرو کـــه موجـــب فشـــردگی گســـکت میشـــود، عاملیســـت کـــه باعـــث نفـــوذ گســـکت در ناهمواریهـــای میکروســـکپی و ماکروســـکپی ســـطوح فلنـــج میشـــود. تنـــش تماســـی ناشـــی از نیـــروی وارد آمـــده بـــه ســـطوح گســـکت و فلنـــج موجـــب تراکـــم و فشـردگی مـواد گسـکت شـده و باعـث آببنـدی و عـدم نشـتی سـیال از اتصـال خواهـد شـد.

ناهمواری‌های فلنج گسـکت

بایـد قابلیـت نفـوذ درون ناهمواریهای ماکروسـکپی و میکروسـکپی را داشـته باشـد. عیـــوب ماکروســـکپی ناهمواریهایـــی هســـتند از قبیـــل اعوجـــاج، غیـــر مـــوازی بـــودن، اســـکورین، تـــراف، در حالـــی کـــه ایـــرادات ســـطحی از قبیـــل خراشهـــای جزئـــی و اســـکورزهای جزئـــی ایـــرادات میکروســـکپی را شـــامل میشـــوند. بـرای اطـاع از عیـوب و معیـار پذیـرش فلنج بـه اسـتاندارد ۱-PCC ASME رجـوع کنید.

نیروهای وارد بر گسکت

بـــه منظـــور اطمینـــان از بـــازهی کاری مـــورد انتظـــار یـــک اتصـــال میبایســـت تنـــش کافـــی روی ســـطح گســـکت بـــه جهـــت جلوگیـــری از نشـــتی باقـــی بمانـــد. بـــار باقیمانـــده پیـــچ بـــر روی گســـکت میبایســـت همیشـــه بیشـــتر از نیـــروی انتهایـــی هیدرواســـتاتیک باشـــد کـــه در خـــاف جهـــت آن عمـــل میکنـــد. نیـــروی هیـــدرو اســـتاتیک نیـــروی اســـت کـــه از فشـــار داخلـــی ســـیال نشـــات میگیـــرد و تمایـــل بـــه انفصـــال فلنجهـــا از هـــم دارد.

معیارهای انتخاب گسکت

فاکتورهـــای زیـــادی میبایســـت بـــرای انتخـــاب گســـکت و اطمینـــان از تناســـب آن بـــرای کاربـــرد مـــورد نظـــر در نظـــر گرفتـــه شـــوند. خـــواص گســـکت درســـت ماننـــد طبقهبنـــدی فلنــج و جزئیــات کاربــرد بخشــی از فرآیندهــای انتخــاب هســتند. بــرای انتخــاب گســکت و اطمینـــان از تناســـب آن بـــا کاربـــرد مـــورد نظـــر، فاکتورهـــای زیـــادی دخیـــل هســـتند. مشـــخصات گســـکت همانطـــور کـــه انـــواع طبقهبنـــدی فلنـــج و اطالعـــات کاربـــردی بخشـــی از فرآیندهـــای انتخـــاب هســـتند.

شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا با پیاده‌سازی نظام مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015  و ISO HSE بر آن است به اهداف بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت، افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، تطابق با استانداردهای بین المللی، بالابردن سطح توانمندی منابع انسانی و توسعه بازار فروش و افزایش توان رقابتی، سالم سازی محیط کار و ایجاد آرامش و سلامت کارکنان دست یابد. تمامی کارکنان شرکت متعهد هستند علاوه بر درک خطی مشی کیفیت برای تبدیل آن به واقعیت تلاش نمایند.

توجه: این مطلب یک رپورتاژ آگهی (تبلیغات) بوده و پورتال جامع مهندسین ایران هیچگونه نظر و مسئولیتی ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک های مفید
دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.